۸۷ نفر از کارکنان دستگاه‌های اطلاعاتی ترکیه اخراج شدند

هشتاد و هفت نفر از کارکنان دستگاه‌های اطلاعاتی ترکیه در ارتباط با کودتای نافرجام اخیر برکنار شدند.