اوباما: راه های دسترسی ایران به سلاح هسته ای بسته شده است