انفجار بیکاری در فرانسه/ شمار متقاضیان شغل از ۶ میلیون نفر گذشت