غذا دادن به شیرهای قدرتمند

علی شمیرانیچند سالی می‌شود که بحث حمایت از تولید محتوا به عنوان یکی از ارکان و پایه‌های شبکه ملی اطلاعات مطرح شده است و در این اثنا نام چند بازیگر انگشت‌شمار نیز از سوی دولتمردان به کرات مطرح می‌شود. علی‌القاعده هر وقت هم سخن از حمایت‌های معنوی، مادی و تبلیغاتی می‌شود، باز هم تنها نام […]