ماموریت‌های بی حد و مرز و کارانه‌های یک خط در میان/ اورژانس، رسیدگی اورژانسی می‌طلبد

یکی از مهم‌ترین معضلات اورژانس کشور، کمبود نیروی انسانی و بی‌توجهی به حقوق پرسنل است که شاید سازمانی شدن، مرهمی بر دردهای این ارگان باشد.