ماموریت‌های بی حد و مرز و کارانه‌های یک خط در میان/ اورژانس، رسیدگی اورژانسی می‌طلبد