برنامه ای برای حضور در عرصه رقابت های انتخاباتی سال آینده ندارم