پوشش تحصیلی ۹۴ درصدی برای دانش‌آموزان مقطع متوسطه

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از پوشش تحصیلی ۹۴ درصدی دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول خبر داد.