پایان انحصار مخابراتی در کشور

مدیرعامل سابق مخابرات ایران سرمایه‌گذاری FCPها برای ایجاد شبکه را پایان یافتن انحصار مخابراتی در ایران دانست.