نظر متفاوت «کلینتون» و «ترامپ» درباره برجام/چه کسی«راست» گفت