شرکت ملی هواپیمایی پاکستان تعداد پروازها به چین را افزایش داد

شرکت ملی هواپیمایی پاکستان در پی همکاری برای اجرای کریدور مشترک اقتصادی بین پکن و اسلام‌آباد تعداد پروازها به چین را افزایش داد.