شرکت ملی هواپیمایی پاکستان تعداد پروازها به چین را افزایش داد