هزینه های کمرشکن درمان بیماری های ژنتیکی/ پوشش بیمه ای برای مبتلایان ضروری است