برگزاری هر مراسمی با نام پرسپولیس مورد پیگیری قضایی قرار می‌گیرد