وتو در وتوی قانون اخذ غرامت از عربستان سعودی

کنگرۀ آمریکا درباره پیشنویس قانون اخذ غرامت از عربستان سعودی، بار دیگر رأی‌گیری می کند.