سی‌ان‌ان مانی: زیان سوپرمیلیاردرهای جهان به دلیل کاهش بهای نفت