بازداشت رئیس سابق سرویس اطلاعاتی فرانسه و مدیر سابق پلیس قضایی پاریس

منابع تحقیق فرانسه از بازداشت رئیس سابق سرویس اطلاعات داخلی فرانسه و مدیر سابق پلیس قضایی پاریس خبر دادند.