جعفری: باید به دوران دفاع مقدس واقع بینانه تر نگاه کنیم / دریالعل: متاسفانه امروزه توقع مخاطبان از سینما پایین آمده است

کارگردان «عین، شین، قاف» گفت: من به عنوان کسی که در دوران دفاع مقدس حضور داشته معتقدم، بعد از گذشت بیش از ۳۰ سال از جنگ باید واقع بینانه تر به آن دوران نگاه کنیم.