کرملین: اوضاع سوریه بسیار نگران کننده است

سخنگوی کاخ کرملین گفت ،آمریکا به قول خود برای تفکیک «تروریست ها» از مخالفان (به اصطلاح) میانه رو در سوریه عمل نکرد.