«حریری» به گزینه «مقاومت» برای ریاست جمهوری لبنان تن داد