نمایش فیلم «ایستاده در غبار» و «پری دریایی» در چهارمین روز جشنواره مقاومت