آمریکا «جندالاقصی» در سوریه را در لیست سیاه قرار داد