بازاریابان انگلیسی در تهران چه می‌خواهند؟

مدیران شرکت انگلیسی GWI روز گذشته به تهران آمدند و امروز صبح همایشی یک روزه را در تهران با عنوان «آب ایران» آغاز کردند تا با برقراری تعامل با نهادهای حاکمیتی بخش آب ایران، در نقش واسطه ای برای جذب سرمایه نقش آفرینی کنند.