۴۵۰ کارگر بی‌جیره و مواجب پاکستان عربستان را ترک می‌کنند

۴۵۰ نفر از کارکنان پاکستانی شرکت بحران‌زده «سعودی اوجیه» بدون دریافت دستمزدشان خاک عربستان را ترک می‌کنند.