۴۵۰ کارگر بی‌جیره و مواجب پاکستان عربستان را ترک می‌کنند