پرسش های رئیس‌جمهور دانش‌آموزان کشورِ حسین فهمیده را بزدل می‌کند

مجتبی زارعی در نقد معرفت‌شناختی پرسش مهرگانی رئیس جمهور مطرح کرد: پرسش‌های رئیس‌جمهور ، دانش آموزان کشور حسین فهمیده را بزدل می‌کند.