عارف: مخاطبان توصیه رهبری به بیانات ایشان توجه کنند