شمخانی: دشمنی آمریکا و اسرائیل با محور مقاومت به حدی است که حتی امنیت ملی خود را نادیده می‌گیرند

تنها مسیر پایان دادن به بحران جاری در سوریه، تداوم مذاکرات سوری – سوری برای دستیابی به ابتکارات سیاسی مورد توافق از سوی مجموعه گروه‌های سیاسی در این کشور است و در این زمینه پارلمان سوریه نقش بسزایی داشت.