بازداشت ۱۴۱ نفر دیگر در ترکیه به اتهام ارتباط با فتح الله گولن

ترکیه ۱۴۱ نفر دیگر را به اتهام ارتباط با گولن بازداشت کرد.