ز هر ۱۰هزار تولد در کشور ۳ تا ۴ هزار نفر ناشنوا و کم شنوا هستند.

معاون امورتوانبخشی سازمان بهزیستی کل کشور از اختصاص بودجه ۲۰۰ملیونی برای تربیت رابطان ناشنوایان در استان تهران خبر داد.