ز هر ۱۰هزار تولد در کشور ۳ تا ۴ هزار نفر ناشنوا و کم شنوا هستند.