شمخانی: تنها مسیر پایان دادن به بحران جاری، تداوم مذاکرات سوری – سوری است