عربستان خطا کند تنبیهی می‌شود که اثری از وهابیت در جهان نباشد