همه اقوام و مذاهب باید در آینده سوریه نقش داشته باشند/ حفظ تمامیت ارضی، اصلی اساسی است