انتقاد اسحاق جهانگیری از حجم بزرگ دولت: بزرگی دولت به قدری است که باید درآمدها را صرف هزینه های جاری کنیم

امیدواریم توانایی این را داشته باشیم و پیش بینی کنیم که در قانون خدمات کشور طی یک دوره زمانی دریافتی بازنشستگان را به درصد قابل توجهی از حقوق دریافتی شاغلین برسانیم.