تحریم‌های آمریکا همچنان بخشی از مشکلات در روابط بازرگانی آلمان و ایران است