روزنامه الرایه مدعی شد/ تعیین تکلیف دژاگه و العربی تا چهارشنبه