مجوزی برای شرکت امریکایی/ ۹ شرکت ایرانی مجوز واردات آیفون دریافت کردند