ورود نیروهای زمینی آمریکا به پایگاه «القیاره» عراق

یک شبکه خبری از ورود نیروهای زمینی آمریکا به پایگاه هوایی «القیاره» در جنوب موصل خبر داد.