ساختمان جدید سفارت آمریکا در اسلو در پی کشف شئ مشکوک تخلیه شد

ساختمان جدید سفارت آمریکا در اسلو، پایتخت نروژ، در پی کشف یک شئ مشکوک تخلیه شد.