ساختمان جدید سفارت آمریکا در اسلو در پی کشف شئ مشکوک تخلیه شد