تن دادن «حریری» به گزینه «مقاومت» برای ریاست جمهوری لبنان