آیا نتیجه نشست کشورهای عضو اوپک در الجزایر هم مانند نشست دوحه خواهد بود؟

به اعتقاد کارشناسان بعید است ایران و عربستان درباره کاهش تولید نفت، در نشست الجزایر به توافق برسند.