آیا نتیجه نشست کشورهای عضو اوپک در الجزایر هم مانند نشست دوحه خواهد بود؟