افزایش بیماری‌های ژنتیکی ثمره کمبود تست‌های ژنتیکی با تعرفه‌های دولتی