ایجاد حاشیه پیش از بازی بزرگ/ آغاز تمرین سیاه جامگان بدون کاظمی