پسر شهردار، قائم مقام ماشین‌سازی شد

فرزند شهردار تبریز به عنوان قائم مقام باشگاه ماشین سازی منصوب شد.