اسد: محاصره اقتصادی سوریه کم‌خطرتر از تروریسم نیست