دولت کلمبیا و فارک قرارداد صلح خود را با گلوله امضا کردند