پیش‌بینی توافق در نشست الجزایر سخت است

وزیر انرژی روسیه گفت: پیش بینی اینکه در نشست الجزایر توافقی حاصل می شود یا نه، سخت است.